ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3701 เมืองอำนาจเจริญ 685,452 662,884 22,568 3.29 5,133
3702 ชานุมาน 171,018 166,489 4,529 2.65 1,828 1.07
3703 ปทุมราชวงศา 211,046 203,060 7,986 3.78 610
3704 พนา 130,285 125,782 4,503 3.46 330
3705 เสนางคนิคม 152,187 140,826 11,361 353
3706 หัวตะพาน 187,769 183,004 4,765 2.54 173
3707 ลืออำนาจ 185,695 174,380 11,315 7,377
รวม1,723,4521,656,42596.1167,0273.8915,8040.92

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393