ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 24,841 840 24,001 24,841
4902 นิคมคำสร้อย 5,544 5,220 324 30
4903 ดอนตาล 5,395 4,626 85.75 769 100 1.85
4904 ดงหลวง 3,807 3,798 9 0.24 22
4905 คำชะอี 5,803 5,609 194 3.34 31
4907 หนองสูง 4,592 4,592 0 - 9 -
รวม49,98224,68549.3925,29750.6125,03350.08

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393