ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 140,037 22,311 117,726 118,496
4902 นิคมคำสร้อย 25,506 13,934 11,572 11,452
4903 ดอนตาล 30,797 11,495 19,302 19,288
4904 ดงหลวง 25,186 6,165 19,021 19,072
4905 คำชะอี 29,139 7,355 21,784 21,692
4906 หว้านใหญ่ 17,183 7,202 9,981 10,178
4907 หนองสูง 18,972 4,678 14,294 14,312
รวม286,82073,14025.50213,68074.50214,49074.78

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393