ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4902 นิคมคำสร้อย 3,158 3,145 13 0.41 13
4903 ดอนตาล 384 339 88.28 45 22
4904 ดงหลวง 3,498 3,484 14 0.40 7
4905 คำชะอี 4,974 4,864 110 2.21 27
4906 หว้านใหญ่ 2,777 2,767 10 0.36 61
4907 หนองสูง 4,002 4,002 0 - 12 -
รวม18,79318,60198.981921.021420.76

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393