ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 165,813 126,073 76.03 39,740 1,687 1.02
4902 นิคมคำสร้อย 55,238 45,372 82.14 9,866 289
4903 ดอนตาล 68,965 60,455 87.66 8,510 849 1.23
4904 ดงหลวง 57,078 50,074 87.73 7,004 531
4905 คำชะอี 70,557 61,554 87.24 9,003 535
4906 หว้านใหญ่ 32,659 27,365 83.79 5,294 676
4907 หนองสูง 36,380 30,789 84.63 5,591 143
รวม486,690401,68282.5385,00817.474,7100.97

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393