ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 160,012 13,860 146,152 1,887 1.18
4902 นิคมคำสร้อย 63,921 10,041 53,880 361
4903 ดอนตาล 58,092 7,908 50,184 555
4904 ดงหลวง 61,482 9,702 51,780 585
4905 คำชะอี 68,825 10,465 58,360 548
4906 หว้านใหญ่ 29,178 5,919 23,259 1,051
4907 หนองสูง 37,044 8,400 28,644 194
รวม478,55466,29513.85412,25986.155,1811.08

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393