ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 45,733 45,650 83 0.18 484 1.06
4902 นิคมคำสร้อย 28,426 28,023 403 1.42 473 1.66
4903 ดอนตาล 20,125 19,119 1,006 5.00 243 1.21
4904 ดงหลวง 21,037 20,936 101 0.48 140
4905 คำชะอี 21,915 21,745 170 0.78 132
4906 หว้านใหญ่ 12,629 12,522 107 0.85 282
4907 หนองสูง 18,458 18,415 43 0.23 80
รวม168,323166,41098.861,9131.141,8341.09

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393