ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 11,840 11,835 5 0.04 135 1.14
4902 นิคมคำสร้อย 11,546 11,531 15 0.13 42
4903 ดอนตาล 9,598 8,944 654 131 1.36
4904 ดงหลวง 10,059 10,021 38 0.38 68
4905 คำชะอี 13,715 13,581 134 0.98 80
4906 หว้านใหญ่ 6,111 6,103 8 0.13 146
4907 หนองสูง 8,663 8,657 6 0.07 36
รวม71,53270,67298.808601.206380.89

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393