ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 47,635 36,950 77.57 10,685 2,796
4902 นิคมคำสร้อย 6,659 6,451 208 3.12 39
4903 ดอนตาล 5,155 4,518 87.64 637 107
4904 ดงหลวง 5,517 5,499 18 0.33 17
4905 คำชะอี 5,972 5,842 130 2.18 31
4906 หว้านใหญ่ 3,764 3,764 0 - 88 -
4907 หนองสูง 5,200 5,199 1 0.02 27
รวม79,90268,22385.3811,67914.623,1053.89

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393