ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 40,089 20,343 19,746 471 1.17
4902 นิคมคำสร้อย 15,497 8,774 6,723 93
4903 ดอนตาล 21,570 14,880 6,690 279 1.29
4904 ดงหลวง 19,931 12,515 7,416 126
4905 คำชะอี 26,697 16,407 10,290 157
4906 หว้านใหญ่ 10,069 6,223 3,846 290
4907 หนองสูง 12,361 8,263 4,098 72
รวม146,21487,40559.7858,80940.221,4881.02

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393