ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05740 รพ.สต.บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 04 ตำบลมุกดาหาร 1,053 1,053 0 - 13 -
05741 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านโคก 1,475 1,475 0 - 2 -
05742 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโคก 586 586 0 - 2 -
05743 รพ.สต.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 03 ตำบลบางทรายใหญ่ 833 833 0 - 11 -
05744 รพ.สต.บ้านคำฮี หมู่ที่ 07 ตำบลโพนทราย 615 615 0 - 1 -
05745 รพ.สต.บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03 ตำบลผึ่งแดด 963 963 0 - 2 -
05746 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 08 ตำบลผึ่งแดด 444 444 0 - 3 -
05747 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 08 ตำบลนาโสก 2,279 2,279 0 - 3 -
05748 รพ.สต.บ้านนาโด่(หมู่6) หมู่ที่ 12 ตำบลนาโสก 939 939 0 - 0 -
05749 รพ.สต.บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01 ตำบลนาสีนวน 1,503 1,503 0 - 32 -
05750 รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล หมู่ที่ 06 ตำบลนาสีนวน 490 490 0 - 7 -
05751 รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย(หมู่1) หมู่ที่ 01 ตำบลคำป่าหลาย 3,336 3,336 0 - 73 -
05752 รพ.สต.บ้านสามขา หมู่ที่ 02 ตำบลคำป่าหลาย 652 652 0 - 5 -
05753 รพ.สต.บ้านแก้ง (หมู่ 5) หมู่ที่ 05 ตำบลคำป่าหลาย 384 384 0 - 13 -
05754 รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 02 ตำบลคำอาฮวน 785 785 0 - 16 -
05755 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) หมู่ที่ 07 ตำบลคำอาฮวน 3,600 3,600 0 - 7 -
05756 รพ.สต.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 01 ตำบลดงเย็น 954 954 0 - 10 -
05757 รพ.สต.บ้านป่งโพง (หมู่3) หมู่ที่ 03 ตำบลดงเย็น 236 236 0 - 0 -
05758 รพ.สต.บ้านดงมอน หมู่ที่ 02 ตำบลดงมอน 268 268 0 - 2 -
05759 รพ.สต.บ้านดงยาง หมู่ที่ 04 ตำบลกุดแข้ 3,138 3,138 0 - 19 -
14879 รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ 07 ตำบลนาโสก 736 736 0 - 1 -
14893 รพ.สต.บ้านโพนทราย หมู่ที่ 03 ตำบลโพนทราย 2,588 2,588 0 - 3 -
99976 ศสช.โรงพยาบาลมุกดาหาร 512 512 0 - 3 -
รวม28,36928,369100.0000.002280.80

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393