ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05760 รพ.สต.บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมคำสร้อย 433 433 0 - 3 -
05761 รพ.สต.บ้านนากอก หมู่ที่ 01 ตำบลนากอก 971 971 0 - 0 -
05762 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01 ตำบลหนองแวง 0 0 - 0 - 0 -
05763 รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง 1,111 1,111 0 - 5 -
05764 รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 02 ตำบลกกแดง 485 485 0 - 4 -
05765 รพ.สต.บ้านนาอุดม หมู่ที่ 01 ตำบลนาอุดม 328 328 0 - 2 -
05766 รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง หมู่ที่ 09 ตำบลนาอุดม 740 740 0 - 1 -
05767 รพ.สต.บ้านหนองหลี่ หมู่ที่ 07 ตำบลโชคชัย 360 360 0 - 3 -
05768 รพ.สต.บ้านสุริโย หมู่ที่ 06 ตำบลร่มเกล้า 654 654 0 - 1 -
11113 รพ.นิคมคำสร้อย 8,984 8,771 213 2.37 74
11759 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 09 ตำบลนากอก 823 823 0 - 0 -
รวม14,88914,67698.572131.43930.62

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393