ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05769 รพ.สต.บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 03 ตำบลโพธิ์ไทร 647 647 0 - 16 -
05770 รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 07 ตำบลโพธิ์ไทร 429 429 0 - 11 -
05771 รพ.สต.บ้านป่าชาด หมู่ที่ 01 ตำบลป่าไร่ 724 724 0 - 3 -
05772 รพ.สต.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 03 ตำบลป่าไร่ 131 131 0 - 0 -
05774 รพ.สต.บ้านนาทาม หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่ 646 646 0 - 4 -
05775 รพ.สต.บ้านเหล่าหมี หมู่ที่ 01 ตำบลเหล่าหมี 802 802 0 - 15 -
05776 รพ.สต.บ้านนาซิง หมู่ที่ 04 ตำบลเหล่าหมี 711 711 0 - 2 -
05777 รพ.สต.บ้านนายาง หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านบาก 313 313 0 - 0 -
05778 รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 02 ตำบลนาสะเม็ง 518 518 0 - 3 -
05779 รพ.สต.บ้านหนองกระยัง หมู่ที่ 06 ตำบลนาสะเม็ง 48 48 0 - 0 -
05780 รพ.สต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านแก้ง 506 506 0 - 16 -
10247 รพ.สต.บ้านบาก หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านบาก 222 222 0 - 3 -
10248 รพ.สต.บ้านภูล้อม หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านบาก 273 273 0 - 5 -
11114 รพ.ดอนตาล 258 197 76.36 61 4 1.55
รวม6,2286,16799.02610.98821.32

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393