ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05781 รพ.สต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 05 ตำบลหนองบัว 619 619 0 - 4 -
05782 รพ.สต.บ้านกกตูม หมู่ที่ 01 ตำบลกกตูม 396 396 0 - 1 -
05783 รพ.สต.บ้านสานแว้ หมู่ที่ 04 ตำบลกกตูม 716 716 0 - 14 -
05784 รพ.สต.บ้านขัวสูง หมู่ที่ 05 ตำบลกกตูม 207 207 0 - 1 -
05785 รพ.สต.บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 07 ตำบลกกตูม 677 677 0 - 4 -
05786 รพ.สต.บ้านหนองแคน หมู่ที่ 02 ตำบลหนองแคน 608 608 0 - 0 -
05787 รพ.สต.บ้านชะโนดน้อย หมู่ที่ 02 ตำบลชะโนดน้อย 670 670 0 - 14 -
05788 รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา หมู่ที่ 07 ตำบลชะโนดน้อย 409 409 0 - 3 -
05789 รพ.สต.บ้านพังแดง หมู่ที่ 01 ตำบลพังแดง 641 641 0 - 9 -
11115 รพ.ดงหลวง 3,384 3,378 6 0.18 14
รวม8,3278,32199.9360.07640.77

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393