ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05790 รพ.สต.บ้านคำชะอี หมู่ที่ 01 ตำบลคำชะอี 766 766 0 - 8 -
05791 รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านซ่ง 424 424 0 - 3 -
05792 รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 02 ตำบลหนองเอี่ยน 814 814 0 - 2 -
05793 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 1,023 1,023 0 - 22 -
05794 รพ.สต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านเหล่า 553 553 0 - 2 -
05795 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง(หมู่4) หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านเหล่า 495 495 0 - 2 -
05796 รพ.สต.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 03 ตำบลโพนงาม 471 471 0 - 3 -
05797 รพ.สต.โนนป่าแดง หมู่ที่ 05 ตำบลโพนงาม 451 451 0 - 2 -
05798 รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 02 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ 661 661 0 - 3 -
05799 รพ.สต.บ้านคำบก หมู่ที่ 04 ตำบลคำบก 432 432 0 - 1 -
11116 รพ.คำชะอี 5,646 5,488 158 2.80 15
13984 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 05 ตำบลคำชะอี 267 267 0 - 1 -
13985 รพ.สต.บ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 126 126 0 - 2 -
รวม12,12911,97198.701581.30660.54

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393