ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05800 รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลหว้านใหญ่ 868 868 0 - 29 -
05801 รพ.สต.บ้านป่งขาม หมู่ที่ 01 ตำบลป่งขาม 1,243 1,243 0 - 45 -
05802 รพ.สต.บ้านดอน หมู่ที่ 03 ตำบลบางทรายน้อย 842 842 0 - 22 -
05803 รพ.สต.บ้านบางทราย หมู่ที่ 01 ตำบลบางทรายน้อย 675 675 0 - 12 -
05804 รพ.สต.บ้านชะโนด หมู่ที่ 01 ตำบลชะโนด 394 394 0 - 6 -
05805 รพ.สต.บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก(หมู่4) หมู่ที่ 04 ตำบลดงหมู 619 619 0 - 1 -
11117 รพ.หว้านใหญ่ 3,798 3,798 0 - 52 -
รวม8,4398,439100.0000.001671.98

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393