ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
05806 รพ.สต.บ้านงิ้ว หมู่ที่ 04 ตำบลโนนยาง 1,152 1,152 0 - 4 -
05807 รพ.สต.บ้านคำพอก หมู่ที่ 05 ตำบลโนนยาง 369 369 0 - 2 -
05808 รพ.สต.บ้านบุ่ง หมู่ที่ 04 ตำบลภูวง 472 472 0 - 3 -
05809 รพ.สต.บ้านเป้า หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านเป้า 1,188 1,188 0 - 2 -
05810 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 02 ตำบลหนองสูงใต้ 1,394 1,394 0 - 4 -
11118 รพ.หนองสูง 4,116 4,113 3 0.07 9
15009 รพ.สต.บ้านหนองแต้ หมู่ที่ - ตำบลหนองสูง 324 324 0 - 1 -
รวม9,0159,01299.9730.03250.28

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393