ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 664,369 306,231 358,138 151,025
4902 นิคมคำสร้อย 233,292 150,006 83,286 12,909
4903 ดอนตาล 238,318 148,585 89,733 21,930
4904 ดงหลวง 222,990 137,542 85,448 20,655
4905 คำชะอี 270,773 170,056 100,717 23,358
4906 หว้านใหญ่ 129,448 86,943 42,505 13,051
4907 หนองสูง 163,323 110,638 52,685 14,950
รวม1,922,5131,110,00157.74812,51242.26257,87813.41

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393