ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4901 เมืองมุกดาหาร 28,369 28,369 0 - 228 -
4902 นิคมคำสร้อย 14,889 14,676 213 1.43 93
4903 ดอนตาล 6,228 6,167 61 0.98 82 1.32
4904 ดงหลวง 8,327 8,321 6 0.07 64
4905 คำชะอี 12,129 11,971 158 1.30 66
4906 หว้านใหญ่ 8,439 8,439 0 - 167 -
4907 หนองสูง 9,015 9,012 3 0.03 25
รวม87,39686,95599.504410.507250.83

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393