ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3300 ศรีสะเกษ 1,814,603 1,403,385 77.34 411,218 208,753
3400 อุบลราชธานี 2,844,226 1,441,144 1,403,082 21,060
3500 ยโสธร 740,465 574,787 77.63 165,678 5,818
3700 อำนาจเจริญ 582,265 542,019 40,246 2,261
4900 มุกดาหาร 87,396 86,955 441 0.50 725
รวม6,068,9554,048,29066.702,020,66533.30238,6173.93

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393