สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

บุคลากร สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการเขตนางมลุลี  แสนใจ ( Malulee Saenjai )
ผู้อำนวยการเขต
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 091-829-7457
E-Mail : malulee.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมกำกับงานทุกกลุ่ม และการบริหารภาพรวมทั้งสำนักงาน
ผู้ทรงคุณวุฒินายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร ( Mr.Suvit Rojansaksothron )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 0817902622
E-Mail : suvit.r@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือจัดทำข้อเสนอแก่ผู้บริหารเขต ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ หรืองานเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการบริหารจัดการกองทุน การจ่ายชดเชย การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท./LTC/ฟื้นฟูจังหวัด) งานด้านระบบบริหารปฐมภูมิ งานระบบโรคไตเรื้อรัง ฯลฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับส่วนกลางหรือสำนักงานสาขา
2) ร่วมให้ความเห็น คำแนะนำ ในการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน หรือการกำกับ ติดตามประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ หรือ งานเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการบริหารจัดการกองทุน การจ่ายชดเชย การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท./LTC/ฟื้นฟูจังหวัด) งานด้านระบบบริการปฐมภูมิ งานระบบโรคไตเรื้อรัง ฯลฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับส่วนกลางหรือสำนักงานสาขาเขต ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนด
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเป็นวิทยากรด้านสาธารณสุข ด้านระบบหลักประกันสุขภาพ หรืองานเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการบริหารจัดการกองทุน การจ่ายชดเชย การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท./LTC/ฟื้นฟูจังหวัด) งานด้านระบบบริหารปฐมภูมิ งานระบบโรคไตเรื้อรัง ฯลฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับส่วนกลางหรือสำนักงานสาขาเขตให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานกำหนด
กลุ่มจังหวัดมุกศรีโสธร (มุกดาหาร ศรีสะเกษ และยโสธร)นายสมชาติ  ทองหิน ( Somchat Thonghin )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5206
Mobile : 090-197-5234
E-Mail : somchat.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดมุกศรีโสธร และควบคุมกำกับงานกลุ่มจังหวัด
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.41 และ อนุกรรมการอื่นๆ
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.เยี่ยมอุบล  สุขเสริม ( Yiemubol Sookserm )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 090-197-5218
E-Mail : yiemubol.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) การบริหารจัดการกองทุน PP ที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะ Fee Schedules  
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการ เฉพาะรายการ telehealth และ รพ.เอกชน ที่เข้าร่วม PP
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) 
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC 
5) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล ( Junchay pramukkul )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5202
Mobile : 09-0197-5261,08
E-Mail : junchay.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
2) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
3) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
4) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง APD/CAPD/HD/KT/KTI/Paliative CKD
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุมป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง DM/HT DM type1,GDM,PDM
6) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางนลินทิพย์  ลิมปวิทยากุล ( Narintip Limpawitayakul )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 061-3985223
E-Mail : baralee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/STI/RRTTR/ถุงยางอนามัย (รพ.และรพ.สต.)
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยวัณโรค
6) การบริหารจัดการ ไวรัสตับอักเสบ B(HCB) ,ไวรัสตับอักเสบ C (HCV) ได้เข้าถึงสิทธิการรักษา 
7) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายวีระยุทธ  อินทร์แก้ว ( Weerayut In-keaw )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 084-700-1671
E-Mail : weerayut.i@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองสิทธิ/ศูนย์ประงานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน/อปท./อื่นๆ 
2) บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานแก้ไขปัญหา ตามมาตรา 57,59 จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบริการลูกค้าสัมพันธ์ (โปรแกรมCRM) ผ่านสายด่วนบัตรทอง เลขหมาย 1330 
3) งานบริหารจัดการคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการในระบบสาธารณสุข ตามมาตรา 41 
4) สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยบริการ, ภาคีเครือข่าย ให้มีการเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประสานงานแก้ไขการเรียกเก็บเงิน (Extra billing) พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสำนักงาน/คณะทำงาน/อคม./ผู้เกี่ยวข้อง 
5) แสวงหาภาคเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่ เช่น เครือข่ายพระสงฆ์,กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ  
6) พัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การพัฒนาระบบช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เป็นต้น 
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ งานติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ฯลฯนส.ศิริญญา  บุญยะกร ( Sirinya Boonyakorn )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 089-969-6488
E-Mail : sirinya.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ยืนยันการสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ประเภทปฐมภูมิ ประจำ รับการส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้าน ผ่านระบบโปรแกรม HRA (Hospital registration and announcement) และจัดเครือข่ายหน่วยบริการ Master Cup
2) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  ระบบพิสูจน์ตัวตน  Authentication ติดตามกำกับ ศักยภาพ การปรับเปลี่ยน transform CPP to KTB เพื่อให้หน่วยบริการได้รับการชดเชย
3) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
4) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
5) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
6) การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
7) งานนวัตกรรมปฐมภูมิ New Normal เฉพาะรายการ หน่วยบริการในโรงงาน 
8) การบริหารจัดการยา และvaccine 
9) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มจังหวัดเจริญราชธานี (อำนาจเจริญและอุบลราชธานี)นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์ ( Somboon Penpim )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 090-1975243
E-Mail : somboon.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดเจริญราชธานี และควบคุมกำกับงานกลุ่ม
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.๔๑ และอนุกรรมการอื่นๆ
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายประกิต  พันธ์สุนันนนท์ ( Prakit Pansunannon )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5204
Mobile : 098-279-7702
E-Mail : prakit.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) การบริหารจัดการกองทุน PP ที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะ Fee Schedules  
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการ เฉพาะรายการ telehealth และ รพ.เอกชน ที่เข้าร่วม PP
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) 
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC 
5) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสุภาภรณ์  ก่อตั้งทรัพย์ ( Mrs.Supaporn Kortungsap )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 090-197-5239
E-Mail : supaporn.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ยืนยันการสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ประเภทปฐมภูมิ ประจำ รับการส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้าน  ผ่านระบบโปรแกรม HRA (Hospital registration and announcement) และจัดเครือข่ายหน่วยบริการ Master Cup
2) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  ระบบพิสูจน์ตัวตน  Authentication ติดตามกำกับ ศักยภาพ การปรับเปลี่ยน transform CPP to KTB เพื่อให้หน่วยบริการได้รับการชดเชย
3) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
4) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
6) งานนวัตกรรมปฐมภูมิ New Normal  เฉพาะรายการ คลินิกพยาบาล, Lab นอกหน่วย, Lab anywhere, คลินิกกายภาพ 
7) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายคิดณรงค์  โคตรทอง ( Kidnarong Kotthong )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 098-279-7701
E-Mail : kidnarong.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์/STI /RRTTR/ถุงยางอนามัย
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยวัณโรค
6) การบริหารจัดการ ไวรัสตับอักเสบ B(HCB) ,ไวรัสตับอักเสบ C (HCV) ได้เข้าถึงสิทธิการรักษา 
7) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังAPD/CAPD/HD/KT/KTI/Paliative CKD
8) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง DM/HT DM type1, GDM, PDM
9) งานสนับสนุนการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
10) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.มาริสา  บุญท้าว ( Marisa Boontaw )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5211
Mobile : 090-197-5240
E-Mail : marisa.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองสิทธิ/ศูนย์ประงานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน/อปท./อื่นๆ 
2) บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานแก้ไขปัญหา ตามมาตรา 57,59 จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบริการลูกค้าสัมพันธ์ (โปรแกรมCRM) ผ่านสายด่วนบัตรทอง เลขหมาย 1330 
3) งานบริหารจัดการคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการในระบบสาธารณสุข ตามมาตรา 41 
4) สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยบริการ, ภาคีเครือข่าย ให้มีการเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประสานงานแก้ไขการเรียกเก็บเงิน (Extra billing) พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสำนักงาน/คณะทำงาน/อคม./ผู้เกี่ยวข้อง 
5) แสวงหาภาคเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่ เช่น เครือข่ายพระสงฆ์,กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ  
6) พัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การพัฒนาระบบช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เป็นต้น 
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายภญ.กาญจน์สิตา  สุนา ( Karnsita Suna )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 090-1975220
E-Mail : karnsita.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
2) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
3) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
4) การบริหารจัดการกองทุน PP ที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะ Fee Schedules 
5) การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
6) งานนวัตกรรมปฐมภูมิ New Normal เฉพาะร้านยา 
7) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย
8) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
9) การบริหารจัดการยา และvaccine 
10) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม งานวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงานนางสาวณัฐหทัย  จำปาสา ( Nathathai Jampasa )
พนักงาน(นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ)
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 096-8128680
E-Mail : nathathai.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานธุรการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
2) งานสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
3) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม กปท.
4) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม LTC
5) งานประสานหน่วยบริการและอปท.
6) สนับสนุนภารกิจของสำนักงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพนายประสิทธิ์  บุญเกิด ( Prasit Boongird )
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 084-751-2773
E-Mail : prasit.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานควบคุมกำกับกลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกัน
2) งานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและจัดทำข้อเสนอการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพผ่านกลไกอนุกรรมการฯ ระดับเขต(อปสข./อคม.)
3) งานติดตามประเมินผล กำกับตัวชี้วัดองค์กร
4) งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวมระดับเขต(Basic Payment, Virtual Account , เงินกันระดับเขต) 
5) งานสนับสนุนและติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ(CFO)
6) งานสนับสนุนวิชาการและข้อมูลการวิจัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) งานประสานงานการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.)
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายไมตรี  มูลสาร ( Maitree Moonsarn )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5235
E-Mail : maitree.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
2) งานควบคุมกำกับการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยและวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ งบPP-FS/Covid/โรคเฉพาะอื่นๆ
3) การวิเคราะห์ผลตรวจสอบการจ่ายชดเชย, ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม, ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./
    อคม./5x5)
4) การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit) 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์ ( Chalini Piyaprasit )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5237
E-Mail : chalini.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่าย(Claim) เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
2) งานบริหารงบผู้ป่วยในระดับเขต
3) งานสนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งานสนับสนุนระบบบริการกรณีเฉพาะ  บริการยกระดับบัตรทอง 
4) งานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายชดเชย  ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./อคม./5x5) และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
5) งานติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ร่วมกับกลุ่มจังหวัด
6) งานตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit)
7) งานสนับสนุนการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด ( Chiraphan Pokomnird )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 0982797703
E-Mail : chiraphan.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนภารกิจของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.)และ คณะทำงาน ภายใต้ อปสข.
2) งานสนับสนุนภารกิจของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (๕x๕) 
3) งานสนับสนุนการจัดประชุมร่วม อปสข./อคม.(Board Relation)
4) งานบริหารจัดการงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต(PPA)
5) งานสนับสนุนและประสานงานคณะกรรมการประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) และสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ 
6) งานสนับสนุนการติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้บริหาร/คณะกรรมการต่างๆ
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.ศันสนีย์  คำจันทา ( Sunsanee Komjunta )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5238
E-Mail : sunsanee.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนภารกิจคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่(อคม.)และคณะทำงานภายใต้อคม.เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำในพื้นที่
2) งานแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำจากกรณีชดเชยความเสียหายผู้รับบริการ(ม.41) ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการ อคม.ระดับเขต 
3) งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตาม ม.57,59 และเรื่องร้องเรียนอื่นๆระดับเขต
4) งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระดับเขต
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายศรชัย  ผลจันทร์ ( Sornchai Phonjan )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 098-279-7699
E-Mail : sornchai.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับส่วนกลางและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้สนับสนุนการกำกับติดตามและประเมินผล
2) งานวิเคราะห์ปัญหา ประเมินผลลัพธ์สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ (Health Need Assessment) 
3) งานวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเน้นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
4) งานสนับสนุนการตรวจสอบและจัดการข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายงบกองทุน ระดับเขต
5) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายสุรชัย  ศรีอาราม ( Surachai Sriaram )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 088-354-2540
E-Mail : surachai.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยบริการ(MIS Hosp) เพื่อใช้สนับสนุนการกำกับติดตามและประเมินผล
2)งานพัฒนาApplicationและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยตามชุดมาตรฐานข้อมูล (Claim Standard dataset)
3)งานวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล (feedback) ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเน้นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ
4) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผล
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายทรงพล  นามวงษา ( Songphon Namwongsa )
พนักงานสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 091-827-5159
E-Mail : songphon.n@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุปกรณ์อวัยวะ
    เทียมผ่านระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit : eMA) 
2) งานสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเวชระเบียน
3) งานสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผล
4) งานสนับสนุนการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง ( MissKawinthida Daorueang )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240592 ต่อภายใน :
Mobile : 0626699157
E-Mail : kawinthida.d@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวเกษมณี  พิทักษ์ ( MissKetmanee Pitak )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240593 ต่อภายใน :
Mobile : 0855094448
E-Mail : ketmanee.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวนันทรัตน์  กันจะนา ( Missnantharat kanchana )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240594 ต่อภายใน :
Mobile : 0881145547
E-Mail : nantharat.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวภัทรวดี  อินทา ( MissPhattharawadee Inta )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240597 ต่อภายใน :
Mobile : 0804298950
E-Mail : phattharawadee.i@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวปรัชย์นันท์  ทรัพย์อุดม ( MissPratchanan Supudom )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240598 ต่อภายใน :
Mobile : 0623945326
E-Mail : pratchanan.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวรัตติกาล  คำศรี ( MissRattikan Khamsri )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240599 ต่อภายใน :
Mobile : 0943714470
E-Mail : rattikan.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นายฤทธิชัย  สุขหนองโป่ง ( Mr.Ritthichai Suknongpong )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240600 ต่อภายใน :
Mobile : 0822349492
E-Mail : ritthichai.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุพัสตรา  วงศ์กระโซ่ ( MissSupattra Wongrasoa )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240601 ต่อภายใน :
Mobile : 0988751383
E-Mail : supattra.w@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์งาม ( MissThidarut Phongam )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240602 ต่อภายใน :
Mobile : 0856901866
E-Mail : thidarut.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

งานปฏิบัติการเฉพาะกิจ(Agile Team)
1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ 
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มสนับสนุนองค์กรนายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒน์ ( Sitthawee Thangamphonthawiwat )
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 063-2194526
E-Mail : sitthawee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานควบคุมกำกับกลุ่มสนับสนุนองค์กร
2) งานบริหารจัดการระบบงบประมาณองค์กรและจัดทำแผนปฏิบัติการ
3) งานประสานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRM)
4) งานเลขานุการผู้บริหารด้านเอกสาร และสารบรรณอื่นๆ
5) งานกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และการตรวจสอบเอกสารงบบริหารและงบกองทุน
6) งานประสานงานภายใน ภายนอกสำนักงาน และภารกิจพิเศษ
7) งานกำกับ ติดตามการบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ งบบริหารจัดการสำนักงาน
8) งานตรวจสอบเอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวธันยรัตน์  คิดถูก ( MissThunyaratt Kidtuke )
ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 0936453224
E-Mail : thunyaratt.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารงานทั่วไป กำกับดูแลงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา งานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง
2) งานตรวจสอบเอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
3) กำกับดูแลงานการเงินและบัญชี งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายนางพรทิพย์  สาระบุตร ( Porntip Sarabud )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5236
E-Mail : porntip.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เขตพื้นที่อุบลราชธานี
2) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตอบโต้และแก้ไขปัญหาข่าวที่มีกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
3) งานมิตรภาพบำบัด

4) งานเลขานุการผู้บริหารด้านเอกสาร และสารบรรณอื่นๆ

5) งานประสานงานภายใน ภายนอกสำนักงาน และภารกิจพิเศษ

6) กำกับดูแลงานต้อนรับ งานธุรการ งานสนับสนุนสื่อโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี

7) สารสนเทศทั้งภายใน ภายนอกสำนักงาน  งานห้องสมุด  งานห้องพยาบาลสำนักงาน

8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.จิรัญญา  มุขขันธ์ ( Jiranya Mookkhan )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 084-751-0930
E-Mail : jiranya.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารระบบคุณภาพภายในองค์กร (Quality Management System: QMS)     
2) งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และธรรมาภิบาลองค์กร (IC)
3) งานสนับสนุนการพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA/R2R ของหน่วยงาน     
4) งานพัฒนาบุคลากร(HRD)
5) งานเลขานุการจัดประชุมประจำเดือนสำนักงาน
6) งานบริหารโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและกิจกรรม 5 ส
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางฐิติรัตน์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม ( Thitirat Pitakwongdeegnam )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 084-439-0093
E-Mail : thitirat.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการเงิน และการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 
2) งานสนับสนุน เอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข ( Thiphavan Junsook )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5217
Mobile : 088-475-9870, 061-402-7875
E-Mail : thiphavan.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานจัดซื้อ/จัดจ้างและพัสดุ รวมทั้งการควบคุมและรายงานพัสดุประจำปี
2) งานสนับสนุนทั่วไป (ซ่อม-บำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ยานพาหนะ)
3) งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
4) งานสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวภัทรวรินทร์  ศุภรัตนาพิทักษ์ ( Pattharawarin Supharattanapithak )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 083-100-0059
E-Mail : pattharawarin.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบัญชี และบันทึกการบัญชีในระบบ SAP
2) งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเวชระเบียน และเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ
3) งานรวบรวมเอกสารใบสำคัญส่งเบิก 
4) งานเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงาน        
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวขนิษฐา  สายมงคล ( Kanitta Saimongkon )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 085-3134793
E-Mail : kanitta.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
2) งานระบบสารบรรณของสำนักงาน
3) งานเลขานุการผู้บริหารด้านธุรการ และจัดระบบแฟ้มเอกสาร 
4) งานแผนกต้อนรับของสำนักงาน
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางสาวนวนันท์  จันทิมาล ( MissNavanun Janthiman )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240595 ต่อภายใน :
Mobile : 0931840388
E-Mail : navanun.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  7.1) งานระบบสารบรรณของสำนักงาน
  7.2)  งานเลขานุการผู้บริหารด้านธุรการ และจัดระบบแฟ้มเอกสาร 
  7.3) งานแผนกต้อนรับของสำนักงาน
  7.4) งานห้องสมุด
  7.5) งานห้องพยาบาลนางสาวปัทมวรรณ  ทิพราช ( MissPatthamawan Thippharat )
นักบริหารงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240596 ต่อภายใน :
Mobile : 0949046442
E-Mail : patthamawan.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่าย
3) ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายตามรายการย่อยของแต่ละบริการตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ร่วมจัดทำเงื่อนไขการประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการประมวลผล
5) งานคุ้มครองสิทธิ
6) งานประสานหาเตียง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  7.1)  งานระบบสารบรรณของสำนักงาน
  7.2) งานเลขานุการผู้บริหารด้านธุรการ และจัดระบบแฟ้มเอกสาร 
  7.3) งานแผนกต้อนรับของสำนักงาน
  7.4) งานสนับสนุนสื่อโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายใน ภายนอกสำนักงาน ห้องประชุมของสำนักงานนายสมคิด  สายบัว ( Somkid Saybua )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-265-5418
E-Mail : somkid.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
2) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
4) งานกิจกรรม ๕ส พื้นที่ห้องเก็บของหน้าห้องน้ำ,พื้นที่ห้อง Server
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนายสุพจน์  นันทะบรรณ์ ( Suphot Nanthaban )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 089-8491532
E-Mail : suphot.n@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
2) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
4) งานกิจกรรม ๕ส พื้นที่ห้องสื่อและห้องถ่ายเอกสาร
5) งานสนับสนุนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร สถานที่
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนางประภาพร  สิงห์มอ ( Prapaporn Singmo )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-204-6876
E-Mail : prapaporn.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานแม่บ้านทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน 
2) งานสนับสนุนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมภายในสำนักงาน
3) งานกิจกรรม ๕ส พื้นที่ห้องรับรอง ห้องประชุม ห้องครัว
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน