สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

บุคลากร


นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ( Ruengsin Thuennadee )
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5221
Mobile : 081-670-4279
E-Mail : ruengsin.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำนโยบายในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่เขต ๑๐ อุบลราชธานี
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ภายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ
(๓) ติดตาม ควบคุม กำกับและให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มภาระกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
- กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
- กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
- กลุ่มงานภารกิจการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
(๔) แถลงนโยบายและควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ภายในองค์กร
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายวุฒิชัย  ลำดวน ( Wuttichai Lamduan )
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5222
Mobile : 084-439-0127
E-Mail : wuttichai.l@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทาง และติดตามควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การดำเนินงานและให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
- กลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางบุญเรือง  ชัยสิทธิ์ ( Boonreung Chaiyasit )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5223
Mobile : 084-751-2771
E-Mail : boonreung.c@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทาง และติดตามควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การดำเนินงานและให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
- กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.ประยูรศรี  สายพิมพ์ ( Prayoonsri Saipim )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5214
Mobile : 084-439-0125
E-Mail : prayoonsri.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทาง และติดตามควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การดำเนินงาน การให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล

- กลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการ

ดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.จิรัญญา  มุขขันธ์ ( Jiranya Mookkhan )
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 084-751-0930
E-Mail : jiranya.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบงาน  ได้แก่

  1. งานบริหารจัดการยาจำเป็นและเข้าถึงได้ยาก   ( จ 2 / Antidotes / Clopidogrel ) เวชภัณฑ์  วัคซีนพื้นฐาน ( EPI Reutine ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ( FLU )
  2. งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ   
  3. งานตรวจสอบและอนุมัติการ mapping Drugs Cataloge   ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล  
  4. บริหารจัดการการชดเชยบริการผู้ป่วยโรคเอดส์และวัณโรค ( AIDs & TB)  


นางโบตั๋น  เพ็ญพิมพ์ ( Botan Penphim )
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5216
Mobile : 084-751-2770
E-Mail : botan.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจระบบสนับสนุน
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายงบบริหาร
- งานตรวจสอบภายใน
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนายสมชาติ  ทองหิน ( Somchat Thonghin )
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5206
Mobile : 090-197-5234
E-Mail : somchat.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานแผนและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑๐
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ อปสข. อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต,อนุกรรมการตรวจสอบ
- งานประสานและสนับสนุนภารกิจสำนักตรวจราชการระดับเขตและจังหวัด
- งานสรุปผลงานประจำปี
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางพรทิพย์  สาระบุตร ( Porntip Sarabud )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5236
E-Mail : porntip.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจการมีส่วนร่วม
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- งานสนับสนุนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
- สนับสนุนอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัด
- งานสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนายประสิทธิ์  บุญเกิด ( Prasit Boongird )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 084-751-2773
E-Mail : prasit.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- วิเคราะห์และติดตามสถานะการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการและพัฒนา CFO ระดับเขตและจังหวัด
- งานตรวจสอบชดเชยงบคุณภาพบริการ (OP PP Individual data)
- งานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการภายในเขต (HNA)
- สนับสนุนข้อมูล ๔๓ แฟ้มแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นๆ
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนายไมตรี  มูลสาร ( Maitree Moonsarn )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5235
E-Mail : maitree.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- ข้อมูล E-Claim และบริหารจัดการงบกองทุนผู้ป่วยใน
- งานตรวจสอบชดเชยและคุณภาพบริการ (MRA, Coding, Billing)
- สนับสนุน การตรวจสอบ Quality Audit
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์ ( Chalini Piyaprasit )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5237
E-Mail : chalini.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริการเครือข่ายโรคที่มีอัตราตายสูง (โรคหัวใจ/บาดเจ็บทางศีรษะ/ทารกแรกเกิด)
- งานบริการเครือข่าย Service Plan
- งานบริการโรคเฉพาะ (มะเร็งทุกประเภท)
- งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ
- งานบริหารจัดการโรค Cataract และ laser DR
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.เยี่ยมอุบล  สุขเสริม ( Yiemubol Sookserm )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 090-197-5218
E-Mail : yiemubol.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานแผนและประเมินผลภาระกิจขององค์กร
- ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบคุณภาพองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), PDCA,R2R
- ควบคุมกำกับและติดตามตัวชี้วัดขององค์กร
- งานติดตามกำกับงบบริหาร
(๒) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล ( Junchay pramukkul )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5202
Mobile : 09-0197-5261,08
E-Mail : junchay.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง,โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ
- งานบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค
- งานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนายประกิต  พันธ์สุนันนนท์ ( Prakit Pansunannon )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5204
Mobile : 098-279-7702
E-Mail : prakit.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน สนับสนุน ติดตาม กำกับ การจัดบริการ ดังนี้
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
- บริการการแพทย์แผนไทย
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์ ( Somboon Penpim )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 090-1975243
E-Mail : somboon.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานกองทุนท้องถิ่น
- งาน prime mover
- งาน LTC
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด ( Chiraphan Pokomnird )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 0982797703
E-Mail : chiraphan.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริการงบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
- งานบริการงบผู้ป่วยวัณโรค
- งานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
- การบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒนื ( Sitthawee Thangamphonthawiwat )
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 086-5514641
E-Mail : sitthawee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

-    งานบริหารจัดการงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
-    งานบริหารจัดการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว(PCC)
-    งานสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับอำเภอ(พชอ.) นายศรชัย  ผลจันทร์ ( Sornchai Phonjan )
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 098-279-7699
E-Mail : sornchai.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร
- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน (ประมวลผลข้อมูล/บริหารจัดการสนับสนุนเครื่องลูกข่าย/ดูแล Server Room)
- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายนอกสำนักงาน (โปรแกรมออนไลน์/ออฟไลน์) ของสปสช.
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางฐิติรัตน์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม ( Thitirat Anuchoenantasiri )
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 084-439-0093
E-Mail : thitirat.a@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานการเงิน(รับ-จ่ายเงิน)
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบบริหาร
- นำส่งภาษีสรรพกร
- จัดพิมพ์เอกสารปะหน้าการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นส.ศันสนีย์  คำจันทา ( Sunsanee Komjunta )
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5238
E-Mail : sunsanee.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์ (ม.๑๘(๔))
- งานการช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ม.๔๑
- งานสนับสนุนเครือข่ายมิตรภาพบำบัด
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.มาริสา  บุญท้าว ( Marisa Boontaw )
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5211
Mobile : 090-197-5240
E-Mail : marisa.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- งานรับฟังความคิดเห็นหรือสมัชชาพิจารณ์
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางสุภาภรณ์  ก่อตั้งทรัพย์ ( Mrs.Supaporn Kortungsap )
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 090-197-5239
E-Mail : supaporn.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- งานลงทะเบียนเด็กพิการแรกเกิด
- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานแผนและประเมินผลควบคุมกำกับงบกองทุน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางนลินทิพย์  ลิมปวิทยากุล ( Narintip Limpawitayakul )
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 061-3985223
E-Mail : baralee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานจัดประชุมประจำเดือนของสำนักงาน
- งานดูแลระบบสารบรรณ
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (ลำดับที่๑)
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นายปัญญา  กาละกุล ( Punya Kalakul )
ลูกจ้าง(พขร.)
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 090-197-5242
E-Mail : punya.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าที่
- งานสนับสนุนปรับปรุง ดูแลสภาพแวดล้อมสำนักงาน
- งานซ่อมบำรุง
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนายคิดณรงค์  โคตรทอง ( Kidnarong Kotthong )
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 098-279-7701
E-Mail : kidnarong.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิข้าราชการท้องถิ่นและครอบครัว
- ทำหน้าที่ชำระข้อมูลและบัญชีเพื่อการจ่ายชดเชยระหว่างกองทุน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางดากานดา  พิมพ์สอน ( Dakanda Pimsorn )
ลูกจ้าง(บัญชี)
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 083-100-0059
E-Mail : dakanda.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบัญชีเงินทดรองและกองทุนสวัสดิการ
- งานลงบัญชีตามระบบ SAP
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ
- จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่(ลำดับที่๒)

- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข ( Thiphavan Junsook )
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5217
Mobile : 088-475-9870, 061-402-7875
E-Mail : thiphavan.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- ตรวจเอกสารเบิกจ่ายงบกองทุน
- ตรวจเอกสารนิติกรรมสัญญาการให้บริการของหน่วยงาน
- ดำเนินการแนบเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ E-contract
- สนับสนุนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์
- ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายการเดินทางของเจ้าหน้าที่กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 นายสมคิด  สายบัว ( Somkid Saybua )
พนักงานโครงการ(พขร.)
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-265-5418
E-Mail : somkid.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าที่
- งานสนับสนุนปรับปรุง ดูแลสภาพแวดล้อมสำนักงาน
- งานซ่อมบำรุง
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานีนางประภาพร  สิงห์มอ ( Prapaporn Singmo )
ลูกจ้างแม่บ้าน
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-204-6876
E-Mail : -

หน้าที่รับผิดชอบ แม่บ้าน,ทำความสะอาดนายทรงพล  นามวงษา ( Songphon Namwongsa )
พนักงานโครงการ(Audit)
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 091-827-5159
E-Mail : songphon.n@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ พนักงานโครงการงาน Audit และ งานสนับสนุนทั่วไป


 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin