สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

บุคลากร สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการเขตนางมลุลี  แสนใจ ( Malulee Saenjai )
ผู้อำนวยการเขต
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 091-829-7457
E-Mail : malulee.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมกำกับงานทุกกลุ่ม และการบริหารภาพรวมทั้งสำนักงาน
กลุ่มจังหวัด(๑) ศรีสะเกษ ยโสธรและมุกดาหารนายสมชาติ  ทองหิน ( Somchat Thonghin )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5206
Mobile : 090-197-5234
E-Mail : somchat.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด(๑) และควบคุมกำกับงานกลุ่มจังหวัด(๑)
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กปท.)และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.๔๑ และ อนุกรรมการอื่นๆในจังหวัด
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.เยี่ยมอุบล  สุขเสริม ( Yiemubol Sookserm )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 090-197-5218
E-Mail : yiemubol.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล ( Junchay pramukkul )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5202
Mobile : 09-0197-5261,08
E-Mail : junchay.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ    
3) งานขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
 4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
 5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางนลินทิพย์  ลิมปวิทยากุล ( Narintip Limpawitayakul )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 061-3985223
E-Mail : baralee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ        
3) งานขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายวีระยุทธ  อินทร์แก้ว ( Weerayut In-keaw )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 084-700-1671
E-Mail : weerayut.i@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
     1.1 งานการสร้างการรับรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ ผ่านหน่วย ๕๐(๕) ศูนย์ประสานงานในระบบหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ
     1.2 งานจัดระบบการดูแลควบคุมป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ์และจัดการเรื่องร้องเรียนในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (ท้องถิ่น, วิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ)    
3) งานสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4) งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) งานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นางสาวขนิษฐา  สายมงคล ( Kanitta Saimongkon )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 085-3134793
E-Mail : kanitta.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานธุรการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
2) งานสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
3) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม กปท.
4) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม LTC
5) งานจัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนศูนย์ LTC 
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มจังหวัด(๒) อุบลราชธานีและอำนาจเจริญนายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์ ( Somboon Penpim )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 090-1975243
E-Mail : somboon.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด(๒) และควบคุมกำกับงานกลุ่มจังหวัด(๒)
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.๔๑ และอนุกรรมการอื่นๆในจังหวัด
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายประกิต  พันธ์สุนันนนท์ ( Prakit Pansunannon )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5204
Mobile : 098-279-7702
E-Mail : prakit.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสุภาภรณ์  ก่อตั้งทรัพย์ ( Mrs.Supaporn Kortungsap )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 090-197-5239
E-Mail : supaporn.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายคิดณรงค์  โคตรทอง ( Kidnarong Kotthong )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5220
Mobile : 098-279-7701
E-Mail : kidnarong.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.มาริสา  บุญท้าว ( Marisa Boontaw )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5211
Mobile : 090-197-5240
E-Mail : marisa.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
            1.1 งานการสร้างการรับรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ ผ่านหน่วย ๕๐(๕) ศูนย์ประสานงานในระบบหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ
            1.2 งานจัดระบบการดูแลควบคุมป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ์และจัดการเรื่องร้องเรียนในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (ท้องถิ่น, วิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ)    
3) งานสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4) งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) งานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวณัฐหทัย  จำปาสา ( Nathathai Jampasa )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 096-8128680
E-Mail : nathathai.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานธุรการกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
2) งานสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
3) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม กปท.
4) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม LTC
5) งานจัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนศูนย์ LTC 
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพนายประสิทธิ์  บุญเกิด ( Prasit Boongird )
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 084-751-2773
E-Mail : prasit.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานควบคุมกำกับกลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกัน
2) งานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและจัดทำข้อเสนอการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพผ่านกลไกอนุกรรมการฯ ระดับเขต(อปสข./อคม.)
3) งานบริหารจัดการระบบงบประมาณองค์กร แผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล กำกับตัวชี้วัดองค์กร
4) งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวมระดับเขต(Basic Payment, Virtual Account , เงินกันระดับเขต) 
5) งานสนับสนุนและติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ(CFO)
6) งานสนับสนุนวิชาการและข้อมูลการวิจัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายไมตรี  มูลสาร ( Maitree Moonsarn )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5235
E-Mail : maitree.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
2) งานควบคุมกำกับการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยและวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ งบPP-FS/Covid/โรคเฉพาะอื่นๆ
3) การวิเคราะห์ผลตรวจสอบการจ่ายชดเชย, ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม, ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./อคม./5x5)
4) การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit) 
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์ ( Chalini Piyaprasit )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5213
Mobile : 090-197-5237
E-Mail : chalini.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่าย(Claim) เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
2) งานบริหารงบผู้ป่วยในระดับเขต
3) งานสนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งานสนับสนุนระบบบริการกรณีเฉพาะ  บริการยกระดับบัตรทอง 
4) การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายชดเชย  ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./อคม./5x5) และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
5) งานติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ร่วมกับกลุ่มจังหวัด
6) การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit)
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด ( Chiraphan Pokomnird )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 0982797703
E-Mail : chiraphan.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1)งานสนับสนุนภารกิจของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.)และคณะทำงาน ภายใต้ อปสข.
2) งานสนับสนุนภารกิจของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (๕x๕) 
3) งานสนับสนุนการจัดประชุมร่วม อปสข./อคม.(Board Relation)
4) งานบริหารจัดการงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต(PPA)
5) งานสนับสนุนและประสานงานคณะกรรมการประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) และสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ 
6) งานสนับสนุนการติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้บริหาร/คณะกรรมการต่างๆ
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.ศันสนีย์  คำจันทา ( Sunsanee Komjunta )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5238
E-Mail : sunsanee.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนภารกิจคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่(อคม.)และคณะทำงานภายใต้อคม.เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำในพื้นที่
2) งานแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำจากกรณีชดเชยความเสียหายผู้รับบริการ(ม.41) ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการ อคม.ระดับเขต 
3) งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระดับเขต
4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางพรทิพย์  สาระบุตร ( Porntip Sarabud )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5210
Mobile : 090-197-5236
E-Mail : porntip.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนและบริหารจัดการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการและผู้ได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิด
2) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ทั้งภายในภายนอกองค์กร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักงาน
3) งานควบคุมกำกับติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องร้องเรียนตามาตรา 57,59 ระดับเขต
4) งานมิตรภาพบำบัด
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายศรชัย  ผลจันทร์ ( Sornchai Phonjan )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 098-279-7699
E-Mail : sornchai.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับส่วนกลางและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้สนับสนุนการกำกับติดตามและประเมินผล
2) งานวิเคราะห์ปัญหา ประเมินผลลัพธ์สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ(Health Need Assessment) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) งานวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล (feedback) ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเน้นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ
4) งานสนับสนุนการตรวจสอบและจัดการข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายงบกองทุน ระดับเขต
5) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายทรงพล  นามวงษา ( Songphon Namwongsa )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 091-827-5159
E-Mail : songphon.n@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุปกรณ์อวัยวะเทียมผ่านระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit : eMA) 
2) งานสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเวชระเบียน
3) งานสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผล
4) งานสนับสนุนการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสนับสนุนองค์กรนายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒน์ ( Sitthawee Thangamphonthawiwat )
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 063-2194526
E-Mail : sitthawee.t@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ควบคุมกำกับกลุ่มสนับสนุนองค์กร
2) งานติดตามกำกับงานควบคุมภายใน งานคุณภาพองค์กร และการจัดการความเสี่ยง
3) งานเลขานุการผู้บริหารด้านเอกสาร และสารบรรณอื่นๆ
4) งานกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และการตรวจสอบเอกสารงบบริหารและงบกองทุน
5) งานประสานงานภายใน ภายนอกสำนักงาน และภารกิจพิเศษ 
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางโบตั๋น  เพ็ญพิมพ์ ( Botan Penphim )
ผู้จัดการกลุ่ม
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5216
Mobile : 084-751-2770
E-Mail : botan.p@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานติดตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ งบบริหารจัดการสำนักงาน    
2) งานตรวจสอบเอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
3) งานสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในเรื่อง
    3.1) การบริหารวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ ระบบยาที่จำเป็นและยาเข้าถึงยาก(จ2) ,Antidose, Drug Catalog
    3.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผลร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
    3.3) โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลทุกระบบ เช่น Telemedicine คลินิกพยาบาล/ร้านยา ฯลฯ
    3.4) การเบิกวัคซีน/ยา การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น KTB ฯลฯ รวมทั้งการออก Username/Password ในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.จิรัญญา  มุขขันธ์ ( Jiranya Mookkhan )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5203
Mobile : 084-751-0930
E-Mail : jiranya.m@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบริหารระบบคุณภาพภายในองค์กร (Quality Management System: QMS)     
2) งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน  ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร 
3) งานสนับสนุนการพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA/R2R ของหน่วยงาน     
4) งานพัฒนาบุคลากร(HRD)
5) งานเลขานุการจัดประชุมประจำเดือนสำนักงาน
6) งานบริหารโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและกิจกรรม ๕ ส
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางฐิติรัตน์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม ( Thitirat Anuchoenantasiri )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5219
Mobile : 084-439-0093
E-Mail : thitirat.a@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานการเงิน และการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ

2) งานสนับสนุน เอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form

3) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข ( Thiphavan Junsook )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5217
Mobile : 088-475-9870, 061-402-7875
E-Mail : thiphavan.j@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานจัดซื้อ/จัดจ้างและพัสดุ รวมทั้งการควบคุมและรายงานพัสดุประจำปี
2) งานสนับสนุนทั่วไป (ซ่อม-บำรุงรักษา/สิ่งแวดล้อม/อุปกรณ์/ยานพาหนะ)
3) งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
4) งานสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวภัทรวรินทร์  ศุภรัตนาพิทักษ์ ( Pattharawarin Supharattanapithak )
นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : 5215
Mobile : 083-100-0059
E-Mail : pattharawarin.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานบัญชี และบันทึกการบัญชีในระบบ SAP
2) งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเวชระเบียน และเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ
3) งานจัดทำ Vender ผู้รับบริการ
4) งานรวบรวมเอกสารใบสำคัญส่งเบิก 
5) งานเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงาน        
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายปัญญา  กาละกุล ( Punya Kalakul )
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 090-197-5242
E-Mail : punya.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

๑) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
๒) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
๔) งานกิจกรรม 5ส พื้นที่ห้อง Server
๕) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวอัชชาวี  เขียวสด ( Atchawee Khiawsod )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 061-6911555
E-Mail : atchawee.k@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support)
2)งานสนับสนุนและช่วยเหลือการใช้เวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ของสำนักงาน
3) งานบริหารจัดการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ Username/Password ในระบบ Datacenter
4) งานจัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
5) งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุมภายในและภายนอกสำนักงาน
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวจามจุรี  บุญประสาร ( Chumchuri Boonprasan )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 094-8215741
E-Mail : chumchuri.b@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
2) งานสารบรรณรับส่งหนังสือภายใน-ภายนอกสำนักงาน
3) งานสนับสนุนการจัดประชุมภายใน/ภายนอกสำนักงาน(เตรียมแบบฟอร์ม)
4) งานสนับสนุนและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
5) งานสแกนเอกสารเบิกจ่ายในระบบ Qdoc-scan
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายสมคิด  สายบัว ( Somkid Saybua )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-265-5418
E-Mail : somkid.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
2) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
4) งานกิจกรรม 5ส พื้นที่ห้องเก็บของหน้าห้องน้ำ
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนายสุพจน์  นันทะบรรณ์ ( Suphot Nanthaban )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 089-8491532
E-Mail : -

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
2) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
4) งานกิจกรรม 5ส พื้นที่ห้องสื่อและห้องถ่ายเอกสาร
5) งานสนับสนุนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร สถานที่
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางประภาพร  สิงห์มอ ( Prapaporn Singmo )
พนักงานโครงการ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน : -
Mobile : 081-204-6876
E-Mail : -

หน้าที่รับผิดชอบ

1) งานแม่บ้านทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน 
2) งานสนับสนุนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมภายในสำนักงาน
3) งานกิจกรรม 5ส พื้นที่ห้องรับรอง ห้องประชุม ห้องครัว
4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ลาศึกษาต่อต่างประเทศภญ.กาญจน์สิตา  สุนา ( Karnsita Suna )
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ Office : 045-240591 ต่อภายใน :
Mobile : 090-1975220
E-Mail : karnsita.s@nhso.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ


 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin