สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุม “เชิงปฏิบัติการการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และการเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ Authentication ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card Reader)” รุ่น 6 รุ่น 7
ระหว่างวันที่ : 18/12/2560 - 19/12/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

นายทะเบียนหน่วยเบิกอปท.(อบจ./เทศบาล/อบต.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงิน) หน่วยงานละไม่เกิน      2 ท่าน

จำนวน 2 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/12/2560

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นายคิดณรงค์  โคตรทอง
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7701
E-mail: kidnarong.k@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 07/11/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar