สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุม โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ
ระหว่างวันที่ : 29/03/2561 - 30/03/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับิดชอบงาน CFO เขตหรืองานตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่10         1 คน
2. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      แห่งละ        1 คน
3. เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ของโรงพยาบาล สังกัด สป.สธ. ในเขตสุขภาพที่10    แห่งละ    1 คน

จำนวน 82 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ติดต่อจองที่พักได้ที่ 
     - โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ โทร. 02-1431234 Fax. 02-1431239 ราคาห้องพัก เดี่ยว 1,400.-, คู่ 1,500.-
    - โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 089-2492964, 02-5743636  Fax. 02-5743638 
      ราคาห้องพัก เดี่ยว 1,350.- , คู่ 1,500.-
    - โรงแรมไมด้า ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 081-9321434, 02-2741588 ต่อ 1113,1620 Fax. 02-9828618
      ราคาห้องพัก เดี่ยว 1,400.- , คู่ 1,500.-
 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 26/03/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 12/03/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar