สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติ จ.มุกดาหาร
ระหว่างวันที่ : 14/12/2561 - 14/12/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก กองทุนตำบล/LTC สสจ.,รพท.,รพช.,สสอ.,รพ.สต. และอปท.ทุกแห่ง

จำนวน 240 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/12/2561

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒนื
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 086-5514641
E-mail: sitthawee.t@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 15/11/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar