สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
?>
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
หมายเลขอ้างอิง : 20170308144154
ชื่อ : สกุล : นางสาว ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลหว้านใหญ่
จังหวัด : มุกดาหาร
โทรศัพท์ : 0953507665
E-mail : samewral11.tw@gmail.com

 

กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar