สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
?>
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
หมายเลขอ้างอิง : 20170321104754
ชื่อ : สกุล : นาง ชลธิชา ศรีวัง
ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ ึ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลวังหิน
จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 089 8467038
E-mail :

 

กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar