สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
?>
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
หมายเลขอ้างอิง : 20170323094241
ชื่อ : สกุล : นาง พัชราภรณ์ โตสงค์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ
จังหวัด : อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 089 1573469
E-mail : pimmy.50822@gmail.com

 

กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar