สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
?>
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
หมายเลขอ้างอิง : 20170328113346
ชื่อ : สกุล : นาง พันธ์ทิพย์ วรรณะ
ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ
หน่วยงาน : รพ.ไพรบึง
จังหวัด : ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045 675131
E-mail :

 

กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar