สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
?>
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
หมายเลขอ้างอิง : 20170329115046
ชื่อ : สกุล : นาง จิตรานนท์ ประวัติพงษ์
ตำแหน่ง : จนท.ห้องปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการ รพ.เอกชนร่มเกล้า
จังหวัด : อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045 244658
E-mail :

 

กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar