สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ศอร.ปี 60
วันที่ : 13/09/2560 - 13/09/2560
สถานที่ : ห้องบอลรูมเอ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170828093229 นายคมกฤษ  มาบำรุงพูนศิริ เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0957867458 ไม่จอง
2. 20170828093329 นายฟ้าใส  ชมชิด แกนนำอาสาสมัคร รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0613361303 ไม่จอง
3. 20170828142537 นางชบาไพร  ชาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0885954922 ไม่จอง
4. 20170828142703 นางยุพิน  ปรีมา ประธานกลุ่มแสงตะวัน โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0848360318 ไม่จอง
5. 20170828150637 นางปิยะพร  บุญเกิด เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานควบคุมโรค สนง.สสจ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 0812027700 ไม่จอง
6. 20170828164153 นางสุริยงค์  บุญประเชิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0845500379 ไม่จอง
7. 20170828164640 นายอนุวัช  กฤตสิน พยาบาลวิเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 062 1451649 ไม่จอง
8. 20170829163817 นางนางสุภาพร  ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0810727676 ไม่จอง
9. 20170829164059 นางสาววาสนา  ปิ่นพิภพ แกนนำ ศอร.กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมหาชนะชัย โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 087 9380442 ไม่จอง
10. 20170831115414 นายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 086 8718054 ไม่จอง
11. 20170831115828 นายนายทองฤทธิ์  มะกำหิน ประธานแกนนำกลุ่มดอกคูณขาว โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045 484003 ต่อ102 ไม่จอง
12. 20170831153303 นางวิไล  บุญแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0854126903 ไม่จอง
13. 20170831153713 นางรัชนี  พุทธาจู ประธาน ศอร. กลุ่มจิตอารีย์ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0897921343 ไม่จอง
14. 20170831160358 นางจุฬา  สีจันทร์เคน นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 086 8734850 ไม่จอง
15. 20170831160542 นายทวี  สีมาขันธ์ จิตอาสา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 089 5039554 ไม่จอง
16. 20170901123547 นางสุภา  ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 081 8780701 ไม่จอง
17. 20170901123800 นางดุจเดือน  คำมั่น แกนนำกลุ่ม กลุ่มสะเดาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี 081 5482925 ไม่จอง
18. 20170901124030 นางสาวรดามณี  ห่อนิล แกนนำกลุ่ม กลุ่มสะเดาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี 089 7212242 ไม่จอง
19. 20170901124736 นางวัชรากรณ์  ยุตะวัน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045484003 ไม่จอง
20. 20170901125323 นางนันท์นภัส  บุตรอำคา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 0833690177 ไม่จอง
21. 20170901125516 นางสาวสุกัญญา  แก้วกัญญา กลุ่มรวใจ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 0833690177 ไม่จอง
22. 20170901134350 นางสาวจรินธร  ศรีวิไสย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0914419559 ไม่จอง
23. 20170901134445 นางสาวจรินธร  ศรีวิไสย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0914419559 ไม่จอง
24. 20170901135018 นางบุญหลาย  เจริญรอย ประธานชมรมตระการสดใส ชมรมตระการสดใส รพ.ตระการฯ จังหวัดอุบลราชธานี 0854988184 ไม่จอง
25. 20170901135216 นางสาวสุภาพิศ  เมษาดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0804765410 ไม่จอง
26. 20170901135310 นางสาวสุภาพิศ  เมษาดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0804765410 ไม่จอง
27. 20170901135748 นางเพชร  บุญมาวงศ์ ประธานแกนนำ กลุ่มรวมใจสายใยรักษ์ รพ.สำโรง รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0804765410 ไม่จอง
28. 20170901161038 นางสาวศศิธร  ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0831489338 ไม่จอง
29. 20170901161702 นางสาวสนัน  บัวทอง ประธานกลุ่มเพื่อนด้วยรักและห่วงใย โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0967514517 ไม่จอง
30. 20170904112919 นางกาญจนา  ภิบาลวงษ์ แกนนำกลุ่ม กลุ่มแก่งสะพือสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0892816187 ไม่จอง
31. 20170904122032 นางวิมาลัย  ทินนะภา พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0897160981 ไม่จอง
32. 20170904122208 นางไสว  ดอนกระสินธ์ แกนนำศูนย์องค์รวมกลุ่มแสงจันทร์ตะวันฉาย รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0881269329 ไม่จอง
33. 20170904195518 นายทนงศักดิ์  ศิริพัฒน์ ประธานกลุ่มฟ้าสางที่ดอนตาล โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0885484947 ไม่จอง
34. 20170904195756 นายสมเกียรติ  อินานันท์ แกนนำกลุ่มสานใจรัก โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0985959476 ไม่จอง
35. 20170905094612 นายวีรพล  ทองเต็ม แกนนำกลุ่ม แกนนำกลุ่มกำลังใจ จังหวัดศรีสะเกษ 0818793227 ไม่จอง
36. 20170906094037 นายสุริยา  แก้วภูมิแห่ เภสัชกร โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0885805631 ไม่จอง
37. 20170906152721 นายก้องกิดากร  เมธาวรธันย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ต่อ 117 ไม่จอง
38. 20170906152852 นายมังกร  นิลเกตุ แกนนำกลุ่มพลังใจ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ต่อ 117 ไม่จอง
39. 20170907112935 นางกัลยา  มั่นอยู่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0827469005 ไม่จอง
40. 20170907113124 นายชัชชล  พรหมมาศ แกนนำผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่จอง
41. 20170908124247 นางสาวศศิวิมล  ป้องเพชร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลไทยเจริย จังหวัดยโสธร 0623863329 ไม่จอง
42. 20170908124338 นางอัมพร  หลักตา สมาชิกกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนไทยเจริญ โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไม่จอง
43. 20170908163707 นางวิไลวรรณ  นครไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0945181990 ไม่จอง
44. 20170908163845 นายบุญรวม  เสียงล้ำ แกนนำกลุ่มก้าวใหม่คำชะอี รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0615726106 ไม่จอง
45. 20170908170805 นางณัฐกาญจน์  วันทานุรักษ์ พยาาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045 616040 6 ไม่จอง
46. 20170908170929 นายนวพล  บุญร่วม แกนนำกลุ่มปริญญาชีวิต รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045 616040 6 ไม่จอง
47. 20170908171140 นางณัฐพร  คะริบรัมย์ แกนนำกลุ่มกำลังใจ รพ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 045 616040 6 ไม่จอง
48. 20170910111314 นายอนุวัช  กฤตสิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 093 9572155 จองคู่กับ 12 09 2560 เวลา 17 00
49. 20170911093555 นายสิทธิชัย  พิมพา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 098 1048456 ไม่จอง
50. 20170911093949 นางวัฒนาพร  พลพวก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ค้อวัง จังหวัดยโสธร 0945430343 ไม่จอง
51. 20170911112756 นางวิลัย  ซาเหลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0872382934 ไม่จอง
52. 20170911113205 นางสาววาสนา  ทวิกุล ประธานกลุมดอกว่านริมโขง โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0611305419 ไม่จอง
53. 20170911154421 นายพิทวัฒน์  จันมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0910171879 ไม่จอง
54. 20170911170702 นางสาวจุฑารัตน์  นามโยธา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0636462924 จองคู่กับ 12 09 2560 เวลา 18.00
55. 20170912093329 นางไพบูลย์  อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 0819543695 ไม่จอง
56. 20170912093440 นางแหวนทอง  บุญรักษ์ แกนนำกลุ่มพัฒนาใหม่ไทดงหลวง รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 0933341597 ไม่จอง
57. 20170912100754 นางวารุณี  นาสินพูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 094 2837976 ไม่จอง
58. 20170912102727 นางสาววารุณี  สุขรี่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0828699317 ไม่จอง
59. 20170912104759 นายเทียนชัย  สุริยง ประธานชมรมพลังใจ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 095 6124387 ไม่จอง
60. 20170912104759 นายเทียนชัย  สุริยง ประธานชมรมพลังใจ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 095 6124387 ไม่จอง
61. 20170912111948 นางนุรักษ์  ดาราจันทร์ กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 093 3713679 ไม่จอง
62. 20170912115147 นายเกียรติศักดิ์  พงประเสริฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0994499979 ไม่จอง
63. 20170912120849 นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณกาฬ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787 046 ไม่จอง
64. 20170912124209 นางอารีย์  ทะนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 08 1964 6114 จองคู่กับ 12 09 2560 เวลา 13 00
65. 20170912124527 นางสาวกาญจนารัตน์  คำเพชรดี ันักสังคมสงเคราะห์ รพ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0862315499 จองคู่กับ 12 09 2560 เวลา 13 00
66. 20170912124727 นายสมเกียรติ  อินานันท์ รองประธานกลุ่ม สานใจรัก จังหวัดมุกดาหาร 0812315499 จองคู่กับ เวลา 13 00
67. 20170912124955 นายทนงศักดิ์  ศิริพัฒน์ ประธานกลุ่มฟ้าสางที่ดอนตาล ฟ้าสางที่ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0885484947 ไม่จอง
68. 20170912130041 นางสถาพร  พันพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0819978788 ไม่จอง
69. 20170912130301 นายเด่น  จันทร์อ่อน แกนนำเครือข่ายคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 086 0358618 ไม่จอง
70. 20170912134536 นายวิเชียร  เขียวเข้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0973423887 ไม่จอง
71. 20170912154407 นางดารา  พลเดชา เครือข่าย ร.พ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0850245587 จองคู่กับ นางเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์ 12 09 2560 เวลา 13 00
72. 20170912154545 นางเพชรรัตน์  ศรีสุรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0850245587 จองคู่กับ นางดารา พลเดชา 12 09 2560 เวลา 13 00
73. 20170912164452 นางสาวชมพูนุช  มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |