สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขานุการกองทุน) รุ่นที่ 1
วันที่ : 19/04/2561 - 21/04/2561
สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) อำเภอโขงเจียม
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20180403143214 นายสุธี  วงค์นาแค หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ดินแดง จังหวัดศรีสะเกษ 0864681335 ไม่จอง
2. 20180403143512 นางสาวธนาวดี  สายแก้ว ผช.จพง.ธุรการ อบต.ดินแดง จังหวัดศรีสะเกษ 0864681335 ไม่จอง
3. 20180404140442 นางแก้วใจ  แสนโสม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0874473389 จองคู่กับ 19 04 2561 เวลา 13 00
4. 20180417125610 นางสาวชื่นนภา  คำแน่น หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 086 3823865 จองคู่กับ เรือเอกหญิงณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์ 19 04 2561 เวลา 13 00
5. 20180417125830 เรือเอกหญิงณัฐฐิญา  กิตติ์ธนกาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 088 5842025 จองคู่กับ นางสาวชื่นนภา คำแน่น 19 04 2561 เวลา 13 00
6. 20180418155441 นายประสาร  พ่วงปาน ปลัเทศบาล เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0902566658 จองคู่กับ นายวิจารภพ อ่อนหวาน 19 04 2561 เวลา 13 00
7. 20180418155709 นายวิจารภพ  อ่อนหวาน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 081 5449259 จองคู่กับ นายประสาร พ่วงปาน 19 04 2561 เวลา 09.00
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |