สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการชดเชยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑
วันที่ : 23/04/2561 - 23/04/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20180404095120 นางสาวทิวาวรรณ  สกุลจันทร์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เลือกหน่วยงาน จังหวัดศรีสะเกษ 084 1304475 ไม่จอง
2. 20180404095217 นางสาวเกศินี  อรรรคบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 084 1304475 ไม่จอง
3. 20180404095320 นายณัฐพล  เดชสายบัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 084 1304475 ไม่จอง
4. 20180404150005 นางสุดารัตน์  บัวจูม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 09 14705672 ไม่จอง
5. 20180404192357 นายภาสกรณ์  โพธิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการ กรุณารอสักครู่... จังหวัดศรีสะเกษ 0884806575 ไม่จอง
6. 20180406135508 นางสาวมนชยา  อุดมกิตติ เภสัชกรชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0818778821 ไม่จอง
7. 20180406140242 นายอภิชาต  ทองมนต์ เภสัชกร เลือกหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี 0816030654 ไม่จอง
8. 20180409122553 นายฐานันดร์  ศรแก้ว นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ เลือกหน่วยงาน จังหวัดศรีสะเกษ 045813598 ไม่จอง
9. 20180409141351 นางจิราภรณ์  พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏฺบัติการ สสอ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 089 8441939 ไม่จอง
10. 20180409161903 นางสาวติยารัตน์  ภูติยา เภสัชกรชำนาญการ รพ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0865810822 ไม่จอง
11. 20180409195804 นายสุเทพ  พลกะสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0892119712 ไม่จอง
12. 20180410111235 นางสาวศศิธร  เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0856825056 ไม่จอง
13. 20180410142358 นางสาวเบญจมาศ  ลาธุลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0875444509 ไม่จอง
14. 20180410142526 นางสาวอักษรศิริ  ทองรส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองอ้ม จังหวัดอุบลราชธานี 08141431000 ไม่จอง
15. 20180410144219 นายธีรศักดิ์  คันศร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0632569329 ไม่จอง
16. 20180410152020 นายยศธน  ราตรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน รพ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 093 9299894 ไม่จอง
17. 20180410185208 นางสาวนิธินันท์  ศิริบูรณ์ เภสัชกร เลือกหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี 0817604045 ไม่จอง
18. 20180411142449 นางสาวณภัทร  ปฏิวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0933234686 ไม่จอง
19. 20180411192540 นายธีรยุทธ  จันทราช เภสัชกร รพ.บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0833659696 ไม่จอง
20. 20180411200326 นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0619592945 ไม่จอง
21. 20180411201823 นางกันย์วิตรา  หิรัญเชวงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี 0897488477 ไม่จอง
22. 20180411202919 นางสาววรรณรท  สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0985464961 ไม่จอง
23. 20180412094053 นางสาวเสาวลักษณ์  โพธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0924656364 ไม่จอง
24. 20180412101920 นายถาวร  จำนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรุณารอสักครู่... จังหวัดอุบลราชธานี 0908935386 ไม่จอง
25. 20180416123340 นายสุทธิศักดิ์  นรดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0623262519 ไม่จอง
26. 20180417092535 นางสาวยลดา  วันนา นักวิชาการสาะารณสุข สสอ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 0959394938 ไม่จอง
27. 20180417103210 นายอัครชัย  โพธิ์มา นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0906082885 ไม่จอง
28. 20180417112725 นายพัฒนพงษ์  คำดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0894230552 ไม่จอง
29. 20180417115007 นางสาวปวีณา  ลี้ทอง เภสัชกรชำนาญการ รพ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 086 7146004 ไม่จอง
30. 20180417115604 นางชลลดา  สรณอนุศาสน์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0896272858 ไม่จอง
31. 20180417123116 นางสาวขวัญใจ  ประดา เภสัชกร รพ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0815930864 ไม่จอง
32. 20180417123340 นางสาวสิรินทิรา  ลาธุลี พยาบาลวิชาชีพ ศสช.โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 045307033 ไม่จอง
33. 20180417151907 นางสาวภัควรินทร์  พัฒนะพรวัฒน์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0994749453 ไม่จอง
34. 20180417154337 นางสาวรัชชภา  พรหมจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0832856518 ไม่จอง
35. 20180417165604 นางสาวเมธาวี  ไกริวเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0990711457 ไม่จอง
36. 20180417165746 นายพลกฤต  ดอกไม้แก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 0929532893 ไม่จอง
37. 20180417174730 นายภูวนาท  ศาสตร์ประสิทธิ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0637717199 ไม่จอง
38. 20180417175800 นางสาวรัตดากร  นันทพานิช เภสัชกร เลือกหน่วยงาน จังหวัดศรีสะเกษ 0942841495 ไม่จอง
39. 20180418102831 นางสมใจ  เพียรทำ นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ รพ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0897172339 ไม่จอง
40. 20180418103255 นางสาวเนาวรัตน์  ประจวบสุข เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0883770449 ไม่จอง
41. 20180418115300 นางสาวธนิดา  เครือสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 0890150930 ไม่จอง
42. 20180418124906 นางสาวนหทัย  คงทน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0854465655 ไม่จอง
43. 20180418125247 นางสาวปองรัตน์  โพธิ์กลิ่น เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 045496000 ไม่จอง
44. 20180418125833 นางอรอุมา  ประสมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 045 427110 ไม่จอง
45. 20180418155852 นางสาวทิพย์ภา  สร้อยชื่อ เภสัชกรชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0813934405 ไม่จอง
46. 20180418173633 นางสาวพิชญาดา  นามวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 0906195695 ไม่จอง
47. 20180419074000 นางสาวจุฑามาศ  สืบสิน เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0956262479 ไม่จอง
48. 20180419102008 พันจ่าโทวิไกร  กะตะศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 081 9660138 ไม่จอง
49. 20180419102233 นางสาวประกาย  หมายมั่น เภสัชกรชำนาญการ รพ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 086 8798415 ไม่จอง
50. 20180419104159 นางชนิสา  จันทรชิต เภสัชกร รพ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0863388865 ไม่จอง
51. 20180419104442 นางพันธุ์ทิพย์  วรรณะ เภสัชกร รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 0804643329 ไม่จอง
52. 20180419105419 นางบุญส่ง  เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0837420351 ไม่จอง
53. 20180419105703 นายสุริยา  ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 08 1260 8429 ไม่จอง
54. 20180419111148 นายสุรชัย  สืบบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0874435016 ไม่จอง
55. 20180419114520 กาญจนรักษ์  อึ้งเจริญวัฒนา เภสัชกร รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0897138868 ไม่จอง
56. 20180419123347 นายวัชรินทร์  พันแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 0834617511 ไม่จอง
57. 20180419125850 นายวันชนะ  อุดมศรี เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045461088 ไม่จอง
58. 20180419132544 นายสุวัฒน์  พิมพะบุตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0910145424 ไม่จอง
59. 20180419152209 นางสาวจินตนา  กาญจนบัตร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0819664809 ไม่จอง
60. 20180419154030 นางสาวศุภร  สองสีดา เภสัชกรชำนาญการ รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0885821094 ไม่จอง
61. 20180419163901 นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 0614597932 ไม่จอง
62. 20180419165422 นายสุรชัย  จันทรศรี นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ สสอ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 045699124 ไม่จอง
63. 20180419172259 นางสุภาลีสวรรค์  สาธรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 0982044939 ไม่จอง
64. 20180419172608 นางกอยใจ  ศรีพรม เภสัชกรรมชำนาญการ รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 0897187027 ไม่จอง
65. 20180419183204 นางสาวศุภักษร  ชมเมิน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0864606866 จองคู่กับ เวลา 13 00
66. 20180419184234 นางลักษมี  เมืองกลาง เภสัชกรชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0918284171 ไม่จอง
67. 20180420101225 นางสาวจิราภรณ์  อุไรสาย นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0831764346 ไม่จอง
68. 20180420105508 นางสาวสุธีรา  ทาระพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร 0991738333 ไม่จอง
69. 20180420105508 นางสาวสุธีรา  ทาระพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร 0991738333 ไม่จอง
70. 20180420111917 นายอภิวัฒน์  บุ้งทอง นว.ปฏิบัติการ เลือกหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี 0945252054 ไม่จอง
71. 20180420113328 นายพงษ์พิทักษ์  มิกทา เภสัชกรชำนาญการ รพ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0819665275 ไม่จอง
72. 20180420114220 นายสุบรรณ์  ศรีค้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 0892802549 ไม่จอง
73. 20180420115335 นางสาวรวิณัฐ  บุษบรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0821456330 ไม่จอง
74. 20180420115347 นางอารีรัตน์  มีชูทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 0819673705 ไม่จอง
75. 20180420124732 นางวชิรานี  คล่องดี เภสัชกร รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0979858865 ไม่จอง
76. 20180420125511 นางสาวสุภาพร  เผ่าเพ็ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
77. 20180420125635 นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์คำชาว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
78. 20180420133609 นายคเชนทร์  ชนะชัย เภสัชกรชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0827541902 ไม่จอง
79. 20180420161022 นางสาวจงกนพรรณ  คำตานุวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0899492701 ไม่จอง
80. 20180420163527 นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0854121756 ไม่จอง
81. 20180420163814 นายพิเชษฐ์  ภาคแก้ว เภสัชกร รพ.ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0639738399 ไม่จอง
82. 20180420165856 นางสาวสุภาพร  เผ่าเพ็ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 0619467779 ไม่จอง
83. 20180420170124 นางสมจิต  อสิพงษ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 0960869703 ไม่จอง
84. 20180420172336 นางสาวกรรณิการ์  จันทะสาร เภสัชกร เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0919566595 ไม่จอง
85. 20180420173427 นางสาวรติรส  แข็งแรง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0956647885 ไม่จอง
86. 20180420174456 นายทิพย์ประจักร  อาจหาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านบางทราย หมู่ที่ 01 ตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร 0831500123 ไม่จอง
87. 20180420181853 นายสิทธิชัย  หงส์ชารี เภสัชกร รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0909207644 ไม่จอง
88. 20180420200148 นางสาวนิจพร  วชิรัตนพงษ์เมธี เภสัชกรปฏิบัติการ รพร.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0862504454 ไม่จอง
89. 20180420222847 นายศรายุทธ  สารภาพ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0819661311 ไม่จอง
90. 20180420234905 นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์คำชาว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 0621964615 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |