NHSO Logo

Dashboard

ข้อมูลทั่วไป

เขตการปกครอง

5 จังหวัด
User Avatar

หน่วยบริการ

ในระบบ UC
User Avatar

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ./เทศบาล/อบต.
User Avatar

ข้อมูลประชากร จำแนกรายสิทธิ

แผนภูมิแสดงลักษณะโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564

สัดส่วนประชากรแยกรายสิทธิ (สปสช.เขต 10)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนประชากรแยกรายสิทธิ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2565 (พฤษภาคม 2565)

ที่มา : รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด

ประชากรแยกรายสิทธิ รายจังหวัด (สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี)

แผนภูมิแสดงประชากรแยกรายสิทธิ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2565 (พฤษภาคม 2565)

ที่มา : รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด