สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
มติ อปสข.เมื่อวันที่ 14มิย 59 อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ58 ภายในกันยายน 2559...
มติ อปสข.เมื่อวันที่ 14มิย 59 อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ58 ภายในกันยายน 2559...

ในการนี้ สนง. ขอแจ้ง เพื่อดำเนินการ ดังนี้

  1. มติ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/59 วันที่ 14 มิถุนายน 2559  ให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน ถึง 30 กันยายน 2559
  2. ผู้อำนวยการ/สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้บริหาร โปรดติดตามตรวจสอบข้อมูล ในระบบ on line จาก web : nhso.go.th > บริการออนไลน์ > nhso budget> 6.ระบบรายงานการ งบลงทุนฯ (งบค่าเสื่อม) โดยไม่ต้องมี User name Password ในการ log in
  3. หากมีเงินเหลือจ่ายให้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 กันยายน 2559 โดยให้เสนอขออนุมัติปรับแผน หรือ ใช้งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558  ถึงสำนักงาน ฯ เพื่อดำเนินการพิจารณาและอนุมัติ ตามมติ  อปสข. ให้ทันการก่อหนี้ผูกพัน  (ตามข้อ 1)  ภายในเดือนสิงหาคม  2559

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager:   
โทรศัพท์:
มือถือ:
E-mail:
วันที่ลงข่าว: 17/06/2559