สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 30/03/2560 - 30/03/2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)” 03/04/2560 - 04/04/2560 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1