สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางนลินทิพย์  ลิมปวิทยากุล (มิ่ง)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Narintip Limpawitayakul
ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/STI/RRTTR/ถุงยางอนามัย (รพ.และรพ.สต.)
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยวัณโรค
6) การบริหารจัดการ ไวรัสตับอักเสบ B(HCB) ,ไวรัสตับอักเสบ C (HCV) ได้เข้าถึงสิทธิการรักษา 
7) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 061-3985223  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : baralee.t@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin