สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์ (มะเหมี่ยว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Chalini Piyaprasit
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่าย(Claim) เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
2) งานบริหารงบผู้ป่วยในระดับเขต
3) งานสนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งานสนับสนุนระบบบริการกรณีเฉพาะ  บริการยกระดับบัตรทอง 
4) การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายชดเชย  ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./อคม./5x5) และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด
5) งานติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ร่วมกับกลุ่มจังหวัด
6) การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit)
7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5237  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : chalini.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin