สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด (จิ๋ม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Chiraphan Pokomnird
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานสนับสนุนภารกิจของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.)และ คณะทำงาน ภายใต้ อปสข.
2) งานสนับสนุนภารกิจของคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (๕x๕) 
3) งานสนับสนุนการจัดประชุมร่วม อปสข./อคม.(Board Relation)
4) งานบริหารจัดการงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต(PPA)
5) งานสนับสนุนและประสานงานคณะกรรมการประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) และสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ 
6) งานสนับสนุนการติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้บริหาร/คณะกรรมการต่างๆ
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 0982797703  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : chiraphan.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin