สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.จิรัญญา  มุขขันธ์ (หน่อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Jiranya Mookkhan
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานบริหารระบบคุณภาพภายในองค์กร (Quality Management System: QMS)     
2) งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และธรรมาภิบาลองค์กร (IC)
3) งานสนับสนุนการพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA/R2R ของหน่วยงาน     
4) งานพัฒนาบุคลากร(HRD)
5) งานเลขานุการจัดประชุมประจำเดือนสำนักงาน
6) งานบริหารโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและกิจกรรม 5 ส
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-751-0930  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : jiranya.m@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin