สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล (ฉาย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Junchay pramukkul
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
2) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
3) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
4) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง APD/CAPD/HD/KT/KTI/Paliative CKD
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุมป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง DM/HT DM type1,GDM,PDM
6) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 09-0197-5261,08  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : junchay.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin