สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : ภญ.กาญจน์สิตา  สุนา (ตุ๊กตา)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Karnsita Suna
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
2) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน 
3) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
4) การบริหารจัดการกองทุน PP ที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะ Fee Schedules 
5) การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ (PCC)
6) งานนวัตกรรมปฐมภูมิ New Normal เฉพาะร้านยา 
7) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย
8) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
9) การบริหารจัดการยา และvaccine 
10) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม งานวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงาน

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-1975220  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : karnsita.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin