สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายคิดณรงค์  โคตรทอง (ขาว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Kidnarong Kotthong
ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์/STI /RRTTR/ถุงยางอนามัย
2) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
3) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
5) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยวัณโรค
6) การบริหารจัดการ ไวรัสตับอักเสบ B(HCB) ,ไวรัสตับอักเสบ C (HCV) ได้เข้าถึงสิทธิการรักษา 
7) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังAPD/CAPD/HD/KT/KTI/Paliative CKD
8) การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง DM/HT DM type1, GDM, PDM
9) งานสนับสนุนการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
10) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 098-279-7701  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : kidnarong.k@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin