สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายไมตรี  มูลสาร (มาด)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Maitree Moonsarn
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานบริหารงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
2) งานควบคุมกำกับการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยและวิเคราะห์ประเมินผลการเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ งบPP-FS/Covid/โรคเฉพาะอื่นๆ
3) การวิเคราะห์ผลตรวจสอบการจ่ายชดเชย, ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม, ผลการดำเนินงานงบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล ผ่านกลไกระดับเขต(อปสข./
    อคม./5x5)
4) การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI Audit) 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5235  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : maitree.m@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin