สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.มาริสา  บุญท้าว (ตุ๊กตา)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Marisa Boontaw
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
            1.1 งานการสร้างการรับรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ ผ่านหน่วย ๕๐(๕) ศูนย์ประสานงานในระบบหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ
            1.2 งานจัดระบบการดูแลควบคุมป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ์และจัดการเรื่องร้องเรียนในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (ท้องถิ่น, วิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ)    
3) งานสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4) งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) งานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5240  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : marisa.b@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin