สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.มาริสา  บุญท้าว (ตุ๊กตา)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Marisa Boontaw
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานบริหารจัดการศูนย์คุ้มครองสิทธิ/ศูนย์ประงานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน/อปท./อื่นๆ 
2) บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานแก้ไขปัญหา ตามมาตรา 57,59 จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบริการลูกค้าสัมพันธ์ (โปรแกรมCRM) ผ่านสายด่วนบัตรทอง เลขหมาย 1330 
3) งานบริหารจัดการคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการในระบบสาธารณสุข ตามมาตรา 41 
4) สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยบริการ, ภาคีเครือข่าย ให้มีการเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประสานงานแก้ไขการเรียกเก็บเงิน (Extra billing) พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสำนักงาน/คณะทำงาน/อคม./ผู้เกี่ยวข้อง 
5) แสวงหาภาคเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่ เช่น เครือข่ายพระสงฆ์,กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ  
6) พัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การพัฒนาระบบช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เป็นต้น 
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5240  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : marisa.b@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน