สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสาวภัทรวรินทร์  ศุภรัตนาพิทักษ์ (เก๋ง)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Pattharawarin Supharattanapithak
ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานบัญชี และบันทึกการบัญชีในระบบ SAP
2) งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเวชระเบียน และเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ
3) งานรวบรวมเอกสารใบสำคัญส่งเบิก 
4) งานเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงาน        
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 083-100-0059  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : pattharawarin.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin