สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางพรทิพย์  สาระบุตร (แจ๊ค)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Porntip Sarabud
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เขตพื้นที่อุบลราชธานี
2) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตอบโต้และแก้ไขปัญหาข่าวที่มีกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
3) งานมิตรภาพบำบัด
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5236  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : porntip.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin