สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายประสิทธิ์  บุญเกิด (แก้ว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prasit Boongird
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานควบคุมกำกับกลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกัน
2) งานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและจัดทำข้อเสนอการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพผ่านกลไกอนุกรรมการฯ ระดับเขต(อปสข./อคม.)
3) งานติดตามประเมินผล กำกับตัวชี้วัดองค์กร
4) งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวมระดับเขต(Basic Payment, Virtual Account , เงินกันระดับเขต) 
5) งานสนับสนุนและติดตามสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ(CFO)
6) งานสนับสนุนวิชาการและข้อมูลการวิจัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) งานประสานงานการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.)
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-751-2773  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : prasit.b@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin