สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒน์ (ดิน)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sitthawee Thangamphonthawiwat
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) ควบคุมกำกับกลุ่มสนับสนุนองค์กร
2) งานติดตามกำกับงานควบคุมภายใน งานคุณภาพองค์กร และการจัดการความเสี่ยง
3) งานเลขานุการผู้บริหารด้านเอกสาร และสารบรรณอื่นๆ
4) งานกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และการตรวจสอบเอกสารงบบริหารและงบกองทุน
5) งานประสานงานภายใน ภายนอกสำนักงาน และภารกิจพิเศษ 
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 063-2194526  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sitthawee.t@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin