สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒน์ (ดิน)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sitthawee Thangamphonthawiwat
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานควบคุมกำกับกลุ่มสนับสนุนองค์กร
2) งานบริหารจัดการระบบงบประมาณองค์กรและจัดทำแผนปฏิบัติการ
3) งานประสานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRM)
4) งานเลขานุการผู้บริหารด้านเอกสาร และสารบรรณอื่นๆ
5) งานกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และการตรวจสอบเอกสารงบบริหารและงบกองทุน
6) งานประสานงานภายใน ภายนอกสำนักงาน และภารกิจพิเศษ
7) งานกำกับ ติดตามการบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ งบบริหารจัดการสำนักงาน
8) งานตรวจสอบเอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 063-2194526  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sitthawee.t@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin