สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์ (จ่อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Somboon Penpim
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดเจริญราชธานี และควบคุมกำกับงานกลุ่ม
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.๔๑ และอนุกรรมการอื่นๆ
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-1975243  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : somboon.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin