สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์ (จ่อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Somboon Penpim
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด(๒) และควบคุมกำกับงานกลุ่มจังหวัด(๒)
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.๔๑ และอนุกรรมการอื่นๆในจังหวัด
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-1975243  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : somboon.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin