สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสมชาติ  ทองหิน (ชาติ)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Somchat Thonghin
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดมุกศรีโสธร และควบคุมกำกับงานกลุ่มจังหวัด
2) งานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา นวมินทราชินี(สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กปท.) และเครือข่ายอื่น เช่น พชอ.ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
4) งานประสานการจัดประชุมกับอนุกรรมการตาม ม.41 และ อนุกรรมการอื่นๆ
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5234  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : somchat.t@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin